Thiết kế chế tạo, lắp đặt hoàn chỉnh dây chuyền SX NPK theo phương pháp hơi nước thùng quay 100.000 tấn/năm tại công ty cổ phần Bình Điền Ninh Bình