CÔNG TY SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO 150.000 TẤN/NĂM

Thiết kế chế tạo, lắp đặt hoàn chỉnh dây chuyển SX NPK theo phương pháp hóa lỏng URÊ 150.000 tấn/năm tại công ty Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao

Dự án Tiêu biểu